Dokumenty

PROVOZNÍ ŘÁD A PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO KURZY

  1. Přihlášení do kurzu/průběh kurzu

1.1. Před nástupem do kurzu rodiče odevzdají vyplněnou a podepsanou přihlášku a uhradí kurzovné na pololetí dle platného ceníku. Podpisem přihlášky rodiče souhlasí s Provozním řádam a provozními podmínkami.

1.2. V přihlášce rodiče uvedou:

  1. důležité informace ohledně zdravotního stavu dítěte, upozorní lektory na zdravotní problémy, které mohou nastat a seznámí je s jejich případným řešením.

  2. aktuální kontaktní údaje, na kterých budou rodiče či jiná dospělá osoba k zastižení v případě náhlého onemocnění apod.

1.3. Rodiče předávají děti lektorům zdravé, bez známek onemocnění.

1.4. Příchod na kurz je nejdříve 10 minut před začátkem kurzu – z důvodu konání předchozí výuky. Vyzvedávání dětí probíhá v době skončení kurzu.

1.5. Jazyková škola se zavazuje odučit předem daný počet hodin, lekce odvolané pro nepřítomnost lektora škola vždy řádně nahradí.

1.6. Jazyková škola si vyhrazuje právo rozhodnout o realizaci jednotlivých kurzů, změně rozvrhu, lektora, sloučení či rozdělení jednotlivých výukových skupin atd.

1.7. Jazyková škola si vyhrazuje právo nezahájit kurz v případě nízkého počtu uchazečů. V tomto případě nabídne účastníkovi kurzu či jeho zákonnému zástupci alternativiní kurz v jinou dobu. Pokud účastníkovi kurzu či jeho zákonnému zástupci nebude tato alternativa vyhovovat, bude mu neprodleně vráceno celé školné.

1.8. Ze závažných důvodů si jazyková škola vyhrazuje právo zrušit příslušný kurz. I v tomto případě bude nabídnut alternativní kurz v jinou dobu. Pokud to účastníkovi kurzu či jeho zákonnému zástupci nebude tato alternativa vyhovovat, bude mu vráceno školné v poměrné výši.

2. Absence/omlouvání/náhrady

2.1. V případě absence/neúčasti rodiče omlouvají dítě minimálně 24 hodin předem, při omluvě méně než 24 hodin předem je lekce započítaná jako řádně odučená.

2.2. Absence mohou být po domluvě nahrazeny v jiných kurzech. Náhrady nelze nárokovat, možnost náhrady se odvíjí od volných míst v kurzech a podléhá schválení ředitelky školy.

2.3. V případě zrušení náhrady nová možnost nahrazení neúčasti již zaniká.

2.4. Veškeré náhrady, které jsou domluveny s vedením jazykové školy je nutno vybrat do 1 měsíce od vzniklé obsance (u dlouhodobějších nemocí lze řešit individuálně).

2.5.Při dlouhodobější absenci je náhrada propadlých hodin řešena individuálně. Kurzovné se bez uvedení závažných důvodů (vážné zdravotní důvody atd.) nevrací.

2.6. Podpisem přihlášky zákonný zástupce studenta/student souhlasí s platbou pololetního kurzu angličtiny či 10-ti týdenního Adaptačního kurzu bez náhrady v případě předčasného zrušení.

2.7. Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků.

2.8. V případě neodvratitelných údálostí, kterým ŽIRAFA-centrum - Ludmila Ohlídalová, IČ: 76233901 nemohla zabránit, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (stávka, bezpečnostní opatření, vyhlášení karantény, chřipkové prázdniny)  si vyhrazuje právo nabídnout studentům kurzů angličtiny dočasně výuku přes online platformu jako plnohodnotnou náhradu za docházkové kurzy. Adaptační kurzy a jejich náhrady ve výše zmíněných mimořádných situacích budou po domluvě řešeny prodloužením kurzu po znovuobnovenní činnosti.

 

3. Obecné

3.1. Děti si do hodin nosí přezůvky, pití a materiály pro výuku.

3.2. Jazyková škola neručí za cenné věci, které si děti nosí do hodin (tablety, mobilní telefony …).

3.3. Veškeré materiály poskytnuté ze strany Žirafa-centrum-Ludmila Ohlídalová jsou předmětem duševního vlastnictví.

3.4. Jazyková škola si vyhrazuje právo pořídit z výuky fotografie, ev. videozáznam pro potřeby školy (kronika, výukový materiál …).

3.5. Všechny poskytnuté osobní údaje jsou použity pouze pro potřeby provozovatele souvisejícími s jeho živnostenským oprávněním, jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České Republiky.

3.6. Souhlas s provozním řádem jazykové školy a provozními podmínkami v něm uvedenými stvrzuje student, resp. zákonný zástupce přihlášeného dítěte svým podpisem v přihlášce. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu.

 

V Olomouci dne 1.9.2020